Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Platba školného

Pokyny k platbe školného

Školné možno zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

Prevodom z účtu na účet  č. SK02 0900 0000 0050 2858 0847

09. – 01. / 1. polrok - september – január  /  

02. – 06. / 2. polrok -  február – jún /

Do správy pre prijímateľa zadávate meno dieťaťa, za ktoré je školné platené. ( Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte - niekedy je problém identifikovať platbu z dôvodu, že platí starý rodič, alebo osoba, ktorá nemá priezvisko totožné so žiakom )

Termín splatnosti : 

školné za 1.polrok  do  10.10.

školné za  2. polrok do 10.02.

Platbu si identifikujeme na bankovom výpise – neodovzdávate doklad o úhrade.

 

Platba školného šekom/Poštová banka/:

Na účet číslo SK02 0900 0000 0050 2858 0847

09. – 01. / 1. polrok - september – január  /  

02. – 06. / 2. polrok -  február – jún /

dôležité je vyznačiť na poukážke do správy pre prijímateľa obdobie, za ktoré je školné platené a meno  dieťaťa.

Ústrižok o zaplatení školného  odovzdajú rodičia triednemu učiteľovi !

Termín splatnosti: 

školné za 1.polrok  do  10.10.

školné za  2. polrok do 10.02.

 

Trvalým príkazom – mesačné platby na účet číslo SK02 0900 0000 0050 2858 0847

Vo svojej banke si zadáte na trvalý príkaz obdobie september až jún prísl. školského roka

Trvalý príkaz je potrebné  zadať v intervale 10-15. deň v mesiaci.  Koniec trvalého príkazu ukončite posledným dňom v mesiaci napr. 30.06., aby ste mali istotu, že posledná platba určite prebehne.

Do správy pre prijímateľa zadávate meno dieťaťa.

 ( Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte - niekedy je problém identifikovať platbu z dôvodu, že platí starý rodič, alebo osoba, ktorá nemá priezvisko totožné so žiakom )

Platbu si identifikujeme na bankovom výpise – neodovzdávate doklad o úhrade.

 

V žiadnom prípade prosím, nevkladajte peniaze na účet, vtedy sa platba nedá identifikovať na bankovom výpise – je len odkaz vklad v hotovosti. 

V prípade dlhodobej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní / viac ako jeden mesiac nepretržite / ak rodič predloží doklad o chorobe a pod. je možné požiadať školu o vrátenie školného poplatku.

 

Výška školného:

Prípravné štúdium – MŠ – 6 € mesačne

Prípravná hudobná výchova HO / Nové Sady / - 10 € mesačne

Kolektívne vyučovanie / Nové Sady, Topoľčianky, Podhorany, Lehota / - 6 € mesačne

Individuálne vyučovanie / Nové Sady / - 15 €  mesačne

 

 

V prípade  sociálne znevýhodnených rodín po predložení dokladu o tom, že je rodič  poberateľom dávky v hmotnej núdzi je možnosť oslobodiť žiaka od platenia školného na základe písomnej žiadosti rodiča.

 

Eva Pacovská, riaditeľka SZUŠ                                                                                                                     

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24