Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Školský poriadok

I.   Všeobecné pokyny

  1. Všetci učitelia oboznámia svojich žiakov s týmto školským poriadkom na prvej  vyučovacej hodine. Učitelia toto oboznámenie zaznamenajú  každému žiakovi do jeho žiackej knižky.
  2. Učitelia oboznámia s týmto poriadkom rodičov na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku. Rodičia svojim podpisom na prezenčnej listine ZRPŠ potvrdia, že boli  s týmto poriadkom oboznámení.
  3. SZUŠ pôsobí na viacerých miestach. Hlavné sídlo  školy je v Základnej škole v Nových Sadoch  na adrese 951 24  Nové Sady, č.176. 

Kontakt:  mobil: 0907 745 955, mail: e.pacovska@gmail.com

Vzhľadom na to, že sa škola nachádza na viacerých miestach,  sa vyučovanie začína na jednotlivých pracoviskách  podľa schváleného rozvrhu hodín príslušnej pobočky. Kompletný rozvrh hodín za celú školu sa nachádza v sídle školy v Nových Sadoch. a približne od polovice každého septembra aj na školskom webe. Rozvrh hodín každej pobočky sa nachádza na viditeľnom mieste .

  1. Škola má zriadený tanečný odbor, literárno – dramatický odbor a hudobný  odbor. 

Vyučovanie v tanečnom a literárno-dramatickom  odbore prebieha ako skupinové vyučovanie, vyučovanie hudobného odboru prebieha ako individuálne vyučovanie – predmet Spev, Hra na gitare a ako skupinové vyučovanie – predmet Zborový spev. Skupinové vyučovanie prebieha v zásade v 3-hodinových blokoch a to buď v jednom kuse alebo je toto rozdelené do dvoch blokov po 1,5 vyučovacej hodiny.

6. Prestávky medzi jednotlivými vyučovacími blokmi trvajú minimálne 5 minút   

7. O dochádzke a prospechu žiaka sa  rodičia môžu informovať:    

·       v čase vyučovacej hodiny svojho dieťaťa - v individuálnom vyučovaní

·       pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní

·       na rodičovskom združení

·     telefonicky u konkrétneho vyučujúceho, s ktorým si v prípade potreby môže   rodič dohodnúť osobné stretnutie

8.  Ku všetkým  učiteľom, zamestnancom školy a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú      zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.

9. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú v budúcnosti zverejňované aj  na internetovej  stránke školy .

10. Zákonný zástupca žiaka, rodič alebo iný záujemcovia môže komunikovať s vedením školy  písomnou formou na adresu školy, telefonicky, alebo osobne po dohovore.

 

II.    Organizačné členenie školy

Súkromná ZUŠ Nové Sady pôsobí na viacerých miestach. 

Hlavné sídlo  školy je v Základnej škole v Nových Sadoch  na  adrese 951 24  Nové Sady, č.176.

Kontakt:  mobil: 0907 745 955, mail: e.pacovska@gmail.com

Zoznam jednotlivých  pobočiek školy a elokovaných pracovísk:

1. Topoľčianky 951 93, Hlavná 114, Kultúrny dom  TO

2. Čab 951 24, MŠ LDO

3. Nitra 951 24, Červeňova 42, SŠI  LDO

4. Topoľčianky 951 93. ul SNP 11

5. Sokolníky 191, Podhorany

6. Nové Sady 177

 

III.  Práva, správanie sa a dochádzka žiakov

Čl. 1 - Práva žiakov

Žiak má právo:

1.   na zrozumiteľný výklad učiva, na zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela

2.   k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď

3.   na omyl

4.  poznať termín skúšania

5.  na objektívne hodnotenie

6.  na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov

7.  vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek

8. sedieť s kým chce, pokiaľ  svojim  správaním  neruší  učiteľa  alebo spolužiakov   (platí pre vyučovanie v LDO , HO). V tanečnom odbore spolupracujú  podľa    charakteru  určenej  či zvolenej témy a podľa typu zverenej úlohy

9.  na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté UNESCOm 20. novembra 1959.

 

Čl. 2 - Dochádzka žiakov do školy

 

1.   Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru, určené učebným plánom  v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

2.   Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie. 

3.  Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej knižke.   Žiak je povinný predložiť žiacku knižku s písomným ospravedlnením vyučujúcemu bez vyzvania na nasledujúcej hodine. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali žiacku knižku žiaka a svoju kontrolu v nej potvrdili svojím podpisom.

4.  Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

5.  Neprítomnosť žiaka je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.  

6.  Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania: 

• Na jeden deň -  uvoľňuje vyučujúci 

• Na viac dní  - uvoľňuje riaditeľka školy na základe tel. alebo písomnej žiadosti. 

7.  Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

 Prvú pomoc pri úraze    poskytne vyučujúci.

  Škola bezprostredne po úraze zabezpečí:

a.      odborné lekárske ošetrenie

b.     informovanie rodiča

c.      záznam o úraze

 

Čl.3 - Príchod žiakov do školy

 

1.   Budovy škôl, v ktorých prebieha vyučovanie sú otvorené v termíne schváleného rozvrhu hodín.  Žiaci sa sústredia pred budovou školy, štúdia  alebo vo vstupnej chodbe, kde čakajú na príchod svojho učiteľa.

2. V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci  sa  prezúvajú  vo vstupnej  chodbe. Odev a obuv si žiaci z bezpečnostných dôvodov nosia so sebou do učebne, alebo si ich nechávajú vo vstupnej chodbe pred tanečným štúdiom. V pobočkách, kde sú pre žiakov vyhradené šatne si žiaci ukladajú prezuvky do šatne, ktorú pri opustení zamykajú.  Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovu školy. V prípade, že si žiak tanečného odboru nedonesie  prezuvky, vstupuje do tanečného štúdia naboso.

3. V areáli škôl, kde sa nachádzajú aj pracoviská našej SZUŠ  nie je dovolené  z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, jazdiť na bicykli alebo na  iných dopravných prostriedkoch.

 

Čl. 4 - Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

1.  Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty a kultúrne podujatia školy s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod.

2.  Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh  odevu. Žiak dbá  o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby. 

3.  Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v SZUŠ navštevuje.

4.  Žiak udržuje svoje pracovné miesto  a jeho okolie v čistote a poriadku. 

5.  Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho. 

6.  Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede a pokojne očakáva príchod vyučujúceho. 

7.  Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje. 

8.  Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

9.  Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.

10. Žiak dbá o čistotu a poriadok v budove, v ktorej má vyučovanie aj v  jej okolí.

11. Manipulovať s didaktickou technikou, zvukovou technikou, hudobnými nástrojmi,  svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, môžu žiaci len so súhlasom učiteľa .

12. Nie je dovolené nosiť  do  školy  predmety, ktoré žiak na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet objaví, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.

13. Keď žiak zistí stratu a rodič uzavrel poistnú zmluvu proti krádeži, oznámi to učiteľovi na ktorého hodine stratu zistil. Ten zabezpečí spísanie zápisu o strate veci s povereným zamestnancom  školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia. 

14. Počas vyučovania majú žiaci vypnuté mobilné telefóny. V prípade nerešpektovania tohto príkazu učiteľ zoberie vypnutý telefón, príp. bez sim-karty, vráti rodičom a upozorní ich na porušenie školského poriadku dieťaťom.  Platí prísny zákaz zhotovovať zvukový , alebo obrazový záznam z vyučovacej hodiny prostredníctvom mobilného telefónu.

15. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia  na pokyn vyučujúceho.  Na hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.

16. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú  prostredníctvom učiteľa hlavného   predmetu.  

17. Na interných koncertoch, verejných koncertoch,  kultúrnych brigádach, výstavách v galériách, divadlách a na rôznych kultúrnych podujatiach dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas sústredenia. 

 

Čl. 5  - Správanie sa žiakov cez prestávky

1. Prestávky využívajú žiaci na na prípravu na ďalší vyučovací predmet alebo na ďalšiu časť vyučovania. 

2.  Ak žiak príde na vyučovanie v časovom predstihu, správa sa na chodbe nehlučne a dbá o vlastnú bezpečnosť.

3.  Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

4.  Cez prestávky žiaci nevychádzajú von z budovy, kde prebieha vyučovanie. 

 

Čl. 6 - Odchod žiakov zo školy

1.    Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak očistí  svoje pracovné miesto, ak končí vyučovanie vyloží stoličku. Zo školy  odchádzajú žiaci bezprostredne po vyučovaní.

2.  Z kolektívneho vyučovania žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho, pod  jeho vedením odchádzajú k miestu určenému na prezutie.

3.  Z individuálneho vyučovania žiak odchádza na pokyn vyučujúceho  a odíde k miestu určenému na prezutie.

4.  V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.

 

Čl. 7 - Starostlivosť o prostredie a majetok školy

 

1. Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. Úmyselné   poškodenie alebo aj poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť. 

2. Hudobné nástroje, zvukovú aparatúru, hudobné nosiče a ostatné pomôcky   každý žiak udržuje v čistote  a je povinný    zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak v priebehu školského roka  poškodí školský materiál, musí ho zaplatiť podľa percentuálneho určenia jeho hodnoty.  V prípade straty vypožičanej pomôcky  je žiak povinný  uhradiť  ju v plnej výške. 

3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, vypožičané materiály vráti škole.

 4. Všetky vypožičané školské  predmety (učebnice, nástroje, knihy, noty atď.) vráti žiak     škole na konci každého školského roka. 

 

Čl. 8 - Starostlivosť o svoje zdravie

 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia   nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov. 

2.  Žiakom je prísne zakázané fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky.

3.  Žiaci sú povinní rešpektovať Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.

 

Čl. 9 - Výchovné opatrenia

     Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa  Metodických pokynov na hodnotenie  a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, ktoré boli schválené MŠ SR dňa  29.01.2004 pod číslom 491/2003-091. 

 

IV.   Nariadenia školy

 

1.  Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:

• Do 10.10. – za mesiace: september – december 

• Do 10.02. – za mesiace: január – jún 

2.  Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka  

- k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže   len zákonný zástupca písomnou formou adresovanou triednemu učiteľovi.

3.  Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka - k 31. januáru  a k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom riaditeľky školy maximálne na jeden školský rok. 

4.  Žiak môže byť opätovne zaradený do štúdia /po prerušení štúdia/ po vykonaní   komisionálnej skúšky. 

5. V prípade dlhodobej neprítomnosti žiaka na vyučovaní / najmenej dva mesiace nepretržite / je možné zo strany zákonného zástupcu požiadať o odpustenie, alebo vrátenie školného poplatku za uvedené obdobie na základe jeho písomnej žiadosti  a písomného potvrdenia dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

6.  Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi   hlavného predmetu, prípadne riaditeľke školy.

7.  Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy.  Žiadosti rodičov  písomnou formou môžu byť zohľadnené.

 

V. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny v Školskom poriadku školy schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy a so zástupcami učiteľov.

2.  Tento Školský  poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2012.   

3.   Prílohou Školského poriadku  sú Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  základných umeleckých škôl, schválené MŠ SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091.

 

 

 V Nových Sadoch, 01.09.2012

 Eva Pacovská, riaditeľka  školy v. r.

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24