Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Polročné vysvedčenie

Vydávanie polročných vysvedčení

POLROČNÉ VYSVEDČENIE

 

 Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie za prvý polrok - usmernenie

 V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 37/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmenil okrem iného aj spôsob vydávania vysvedčení:

 

1. Hodnotenie v 1. polroku školského roka

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľka SZUŠ E. Pacovskej formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka nasledovne: v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ oboznámi rodiča so slovným hodnotením alebo klasifikáciou žiaka, ktoré bude realizovať prostredníctvom žiackej knižky. 

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka.

2. Hodnotenie za oba polroky školského roka

Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

Žiadosť o vydanie polročného vysvedčenia (23.5 kB)

 

 

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24