Menu
SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Organizácia školského roka 2021/2022

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021(štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022(pondelok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). 

 

Prázdniny 

Posledný deň

 vyučovania pred začiatkom prázdnin      

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné

27. október 2021 (streda)

28. október – 29.. október 2021

2. november 2021 (utorok)

Vianočné

22. december 2021 (streda)

23. december 2021 - 7. január 2022

10. január 2022 (pondelok)

Polročné

3. február 2022 (štvrtok)

4. február 2022 (piatok)

7. február 2022 (pondelok)

Jarné      

 Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský kraj

4. marec 2022 (piatok)

7. marec - 11. marec 2022

14. marec 2022 (pondelok)

Košický,

Prešovský kraj  

18. február 2022 (piatok)

21. ferbuár - 25. február 2022

 28. február 2022 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

25. február 2022 (piatok)

28. február - 4.marec 2022

7. marec 2022 (pondelok)

Veľkonočné

13. apríl 2022 (streda)

14. apríl- 19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

Letné

30. jún 2022   (štvrtok)

1. júl – 2. september 2022

5. september 2022 (pondelok)

 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.

 

 Ministerstvo školstva

Covid automat a školský semafor

 • COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR. 
 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole.

 

COVID Automat 

COVID Automat je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v SR. Úlohou COVID Automatu je poskytnúť  včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy. Aktuálny COVID Automat je  dostupný na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/.   

COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne  podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb,  ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.  

 • Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch. 
 • Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov. 
 • Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.


 

Stupeň 

Monitoring 

Stupeň ostražitosti 

I. stupeň varovania 

II. stupeň varovania 

III. stupeň varovania

Školy

Bez  

obmedzení*

Prezenčne podľa školského semaforu na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne,  CPPPaP, CŠPP, jazykové  školy, ZUŠ, CVČ, VŠ - 

zdravotnícke odbory,  výkon praxe, záverečné  skúšky 

Prezenčne s  

obmedzením: 

VŠ do 100 osôb alebo do  400 osôb s OTP alebo  1000 osôb plne  

očkovaných 

Internáty iba pre žiakov a  študentov s prezenčnou  výučbou s dôrazne  

odporúčaným OTP

Prezenčne podľa  školského semaforu na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne,  

CPPPaP, CŠPP, jazykové  školy, ZUŠ, CVČ, VŠ - 

zdravotnícke odbory, 

výkon praxe, záverečné  skúšky 

Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40  osôb s OTP alebo 120 osôb  plne očkovaných 

Internáty iba pre žiakov a  študentov s prezenčnou  výučbou s dôrazne  

odporúčaným OTP

Prezenčne podľa  školského semaforu na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne,  

CPPPaP, CŠPP, VŠ - 

zdravotnícke odbory,  

výkon praxe 5+1 

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  VŠ - záverečné skúšky 

Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  VŠ do 20 osôb s OTP alebo  60 osôb plne očkovaných Dištančne skupinovo: 

jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  VŠ 

Internáty iba pre žiakov a  študentov s prezenčnou  výučbou s dôrazne  

odporúčaným OTP

Prezenčne podľa  školského semaforu na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne, VŠ - 

zdravotnícke odbory, výkon praxe 5 + 1 

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  CPPPaP, CŠPP, VŠ - 

záverečné skúšky 

Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  CPPPaP, CŠPP, VŠ 

Internáty iba pre žiakov  a študentov  

s prezenčnou výučbou  s dôrazne odporúčaným  OTP


 

* Dobrovoľné predkladanie písomného vyhlásenia na základe odporúčania ministerstva

Ministerstvo školstva

Školský semafor

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu  epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.  

 • Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).


 

 1. Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole:

 

Zelená fáza

 • nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19
 • je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení. 
 1. Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole

Oranžová fáza

 

 • Minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie  v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny  na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné  vzdelávanie. Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva  len žiak/zamestnanec, nie celá trieda. 
 1. Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených  

Červená fáza

 

 • Pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. V triedach s prerušeným prevádzkou škola zabezpečí  dištančné vzdelávanie.

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: riaditel@szus-pacovska.sk
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24