Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Spievajže si, spievaj

Poslanie súťaže:

1. Súťažná  spevácka prehliadka v sólovom speve ľudovej piesne žiakov základných umeleckých škôl ,základných škôl a materských škôl ,,Spievajže si, spievaj ,, (ďalej len „súťaž“) prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách, základných školách a materských školách (ďalej len „ZUŠ“,,ZŠ,, MŠ,,).

2. Súťaž podnecuje záujem žiakov o interpretáciu ľudovej  piesne a tým prispieva k obohateniu vyučovacieho procesu v speváckom oddelení ZUŠ, vo výuke Hudobnej výchovy na ZŠ a rozvíja spevácke schopnosti detí v MŠ. Taktiež spev ľudových piesní podporuje u dieťaťa lásku k národnej tradícii a prispieva k zachovaniu hudobného dedičstva našich predkov.

3. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v oblasti ľudovej piesne z radov žiakov ZUŠ, ZŠ a MŠ.

4. Umožňuje pedagogickým zamestnancom  využívať poznatky získané na súťaži ako spätnú väzbu pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

5. Vytvára podmienky pre žiakov na perspektívne uplatnenie sa v dospelosti v oblasti ľudovej hudby a folklóru na sólistických postoch, ale aj vo folklórnych súboroch a skupinách.

 

Termín a miesto konania súťaže :

Súťaž „ Spievajže si, spievaj,, sa uskutoční v Kaštieli v Nových Sadoch dňa 29.5.2019.

Začiatok súťaže : 9.00 hod

Prezentácia súťažiacich : do 8.30 hod

Losovanie :  8.45 hod

Slávnostné otvorenie súťaže : 9.00 hod

 

Podmienky súťaže:

  • Súťažiaci sú rozdelení do 4 kategórií / A, B, C, D /
  • Súťažiaci v kategórii A, B, C, D si pripravia 2 ľudové  piesne -/podľa možností jedna pieseň z mikroregiónu Radošinka/
  • Jedna pieseň je spievaná a capella , druhá so sprievodom /klavír, akordeón, gitara.../
  • Súťaž je jednokolová. Poradie piesní si určí súťažiaci sám.
  • Súťažiacich hodnotí odborná porota udeľovaním pásiem. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa stáva laureátom súťaže.
  • Organizátor si vyhradzuje právo upraviť počet pri veľkom záujme súťažiacich, po konzultácii s pedagógom vysielajúcej školy.
  • Súťažiaci, ktorí sa stali laureátmi nemôžu súťažiť v tej istej kategórii, v ktorej získali toto ocenenie.
  • Súťaž „ Spievajže si, spievaj,, sa uskutoční v Kaštieli v Nových Sadoch.
  • Poradie si súťažiaci určia losovaním , ktoré prebehne v jednotlivých kategóriách.
  • Organizátor súťaže nezabezpečuje korepetítora.

 

Prihlášky na súťaž je potrebné zaslať do 18.5.2019.

 

Cestovné účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Súťažné kategórie:     

  A kategória: MŠ

  B kategória: 1. - 2. ročník ZŠ

  C kategória: 3. -  4. ročník ZŠ       

  D kategória: 5. – 8. ročník ZŠ

 

 Zodpovedný: Eva Pacovská, kontakt: 0907 745 955

e-mail: e.pacovska@gmail.com

                                                                          

 

Eva Pacovská

riaditeľka SZUŠ Nové Sady

Dátum vloženia: 1. 5. 2019 9:59
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 2. 2022 9:48
Autor: admin prevod
Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24