Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Literárno - dramatický odbor

Pre koho je literárno – dramatický odbor určený?

Literárno – dramatický odbor je vhodný pre deti vo veku od 5 rokov. Žiaci sú zaradení do dramatickej „prípravky" a následne postupujú do vyšších ročníkov.

Literárno – dramatický odbor je určený žiakom, ktorí majú zmysel pre hovorené slovo, zaujímajú ho pohybové, rečové a tvorivé činnosti.

Prijímacie skúšky

Pri prijímacích skúškach  sa zameriavame na celkovú osobnosť žiaka. Priateľskou formou preveríme rečové dispozície, intonačné cítenie, rytmické dispozície. Primerane veku sa venujeme aj krátkym improvizačným cvičeniam.

Záujemcom odporúčame priniesť na prijímacie skúšky vhodné oblečenie a obuv vzhľadom na povahu cvičení a improvizácií, ktoré žiak vykonáva.

Prečo študovať literárno – dramatický odbor?

Žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, rečový prejav, učia sa kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti komunikácie. Tým sa štúdium LDO zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania a od schopnosti vytvárania dobrých medziľudských vzťahov. Žiaci sa učia byť kreatívni, tvoriví, učia sa chápať pocity seba aj iných. Dokážu spolupracovať v kolektíve, presne pomenovať a vyjadrovať svoje myšlienky a pocity.

Čo spolu objavíme?

Ak umeleckým prostriedkom pre hudobníka je jeho nástroj, v dramatickom umení je to umelcovo telo, duša a myseľ. Rozvíjame komunikačné schopnosti a schopnost vnímať a prežívať vnútorný a vonkajší svet. Individuálnou a spoločnou činnosťou, osobným vzájomným stykom sa rozvíja schopnosť podieľať sa aktívne na tvorbe. Štúdium LDO pomáha žiakom zbavovať sa rušivých zábran a zlých návykov v správaní. Spoločnou tvorbou dramatických situácií rozvíja u nich kreativitu, fantáziu a schopnosť improvizovať.

LDOLDO

LDOLDO

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24