ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021 / 2022

 

Organizácia školského roka 

 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021(štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022(pondelok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).  Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

Termín prázdnin

                               

Začiatok vyučovania po prázdninách

 Jesenné

 

27. október 2021

(streda)

28. október – 29.. október 2021


2. november 2021

(utorok)

 Vianočné

22. december 2021

(streda)


23. december 2021 - 7. január 2022

10. január 2022

(pondelok)

 Polročné

 

3. február 2022

(štvrtok)


4. február 2022

(piatok)


7. február 2022

(pondelok)

           Jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 4. marec 2022

      

       (piatok)

7. marec - 


11. marec 2022 

14. marec 2022

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj  

18. február 2022

(piatok)

21. ferbuár - 


25. február 2022

 28. február 2022

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

25. február 2022 (piatok)


28. február - 


4.marec 2022


7. marec 2022

(pondelok)

 Veľkonočné


 13. apríl 2022

(streda)

14. apríl- 

19. apríl 2022


20. apríl 2022

(streda)

 Letné

30. jún 2022

(štvrtok)

  1. júl – 

2. september 2022

 


5. september 2022

(pondelok)

 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.

 

 

 

 

 

 

 

COVID AUTOMAT A ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR. 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole.COVID Automat 

COVID Automat je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v SR. Úlohou COVID Automatu je poskytnúť  včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy. Aktuálny COVID Automat je  dostupný na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. 

COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne  podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb,  ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.  

Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch

Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov. 

Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.Stupeň 

Monitoring 

Stupeň ostražitosti 

I. stupeň varovania 

II. stupeň varovania 

III. stupeň varovania

Školy

Bez  

obmedzení*

Prezenčne podľa  

školského semaforu na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne,  CPPPaP, CŠPP, jazykové  školy, ZUŠ, CVČ, VŠ - 

zdravotnícke odbory,  výkon praxe, záverečné  skúšky 

Prezenčne s  

obmedzením: 

VŠ do 100 osôb alebo do  400 osôb s OTP alebo  1000 osôb plne  

očkovaných 

Internáty iba pre žiakov a  študentov s prezenčnou  výučbou s dôrazne  

odporúčaným OTP

Prezenčne podľa  

školského semaforu 

na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne,  

CPPPaP, CŠPP, jazykové  školy, ZUŠ, CVČ, VŠ - 

zdravotnícke odbory, 

výkon praxe, záverečné  skúšky 

Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40  osôb s OTP alebo 120 osôb  plne očkovaných 

Internáty iba pre žiakov a  študentov s prezenčnou  výučbou s dôrazne  

odporúčaným OTP

Prezenčne podľa  

školského semaforu 

na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne,  

CPPPaP, CŠPP, VŠ - 

zdravotnícke odbory,  

výkon praxe 5+1 

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  VŠ - záverečné skúšky 

Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  VŠ do 20 osôb s OTP alebo  60 osôb plne očkovaných Dištančne skupinovo: 

jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  VŠ 

Internáty iba pre žiakov a  študentov s prezenčnou  výučbou s dôrazne  

odporúčaným OTP

Prezenčne podľa  

školského semaforu na základe predloženia  písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD,  ŠVZ, školské jedálne, VŠ - 

zdravotnícke odbory, výkon praxe 5 + 1 

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  CPPPaP, CŠPP, VŠ - 

záverečné skúšky 

Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ,  CPPPaP, CŠPP, VŠ 

Internáty iba pre žiakov  a študentov  

s prezenčnou výučbou  s dôrazne odporúčaným  OTP* Dobrovoľné predkladanie písomného vyhlásenia na základe odporúčania ministerstva

ŠKOLSKÝ SEMAFOR  

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu  epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.  

Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy, 

bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole: 

- nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19

- - je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy  

prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. 

Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, 

za prísnych protiepidemických opatrení. 

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole  

minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. 

Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie  

v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), 

v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny  

na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné  

vzdelávanie. 

Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla 

v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva  

len žiak/zamestnanec, nie celá trieda. 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených  

pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o  

epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ

RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku 

vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, 

z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

V triedach s prerušeným prevádzkou škola zabezpečí  

dištančné vzdelávanie.