Organizácia školského roka 2019/2020 

 

 
Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020  a končí sa 30. júna 2020. 

 

Prázdniny 

   Posledný deň 

 vyučovania pred  

      začiatkom 

       prázdnin       

 

    Termín          prázdnin 

                                

                  Začiatok 

              vyučovania po 

                prázdninách 

jesenné 

 29.október 2019 

(utorok) 

 30.október - 

31. október 2019 

4.november 2019 

(pondelok)  

vianočné 

 20.december 2019 

(piatok) 

23.december 2019 - 

7. január 2020 

8.január 2020 

(streda) 

polročné 

 31.január 2020 

(piatok) 

3.február 2020 

(pondelok) 

4.február 2020 

( utorok) 

         jarné          

 

 

 

Bratislavský, 

Nitriansky, 

Trnavský kraj 

 14.február 2020 

(piatok) 

17.február - 

21.február 2020 

 24.február 2020 

         (pondelok) 

 Banskobystrický, 

Trenčiansky, 

Žilinský kraj 

 21.február 2020 

(piatok) 

24.február - 

28.február 2020 

 2.marec 2020 

(pondelok) 

Košický, 

Prešovský kraj 

 28.február 2020 

(piatok) 

2. marec - 

6. marec 2020 

9. marec 2020 

(pondelok) 

 veľkonočné 

 8.apríl 2020 

(streda) 

9.apríl - 

14.apríl 2020 

15.apríl 2020 

(streda) 

letné 

 30.jún 2020 

(utorok) 

 1. júl - 31.august 2020 

 2.september 2020 

(streda) 

 
 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. 

 

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania 

 

 
1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie. 
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch. 
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja. 

 

 

 
 

V Y H L Á Š K A 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

 
z 3. júna 2009 

 
o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 
                                                       

                                                               § 1 
Táto vyhláška upravuje termíny školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách (ďalej len „škola“). 
                                                       

                                                               § 2 
(1) Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna. 
(2) Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už v predchádzajúci piatok. 
(3) Ak sa odborná prax alebo umelecká prax vykonáva v období školských prázdnin podľa § 43 ods. 6 zákona, končí sa vyučovanie v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; termín ukončenia vyučovania určí riaditeľ školy, pričom môže vyučovanie skrátiť najviac o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej praxe alebo umeleckej praxe vykonávanej v období školských prázdnin. 
(4) V treťom ročníku zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich žiakov na výkon zdravotníckeho povolania a v prvom ročníku pomaturitného kvalifikačného štúdia zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich žiakov na výkon zdravotníckeho povolania sa vyučovanie v druhom polroku končí v piatok pred 
nástupom na povinnú štvortýždňovú odbornú prax, ktorá sa začína v prvý pondelok po 30. máji. 

(5) V sobotu a v dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje. Ak sa v období vyučovania presúvajú pracovné dni,1) vzťahuje sa táto organizačná zmena aj na vyučovacie dni na školách. 
(6) V posledný vyučovací deň každého polroka sa vydáva žiakom vysvedčenie. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky. 

 
                                                               § 3 
(1) Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny. 
(2) Jesenné prázdniny trvajú dva dni spravidla na konci mesiaca október. 
(3) Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa vianočné prázdniny už v pondelok. 
(4) Polročné prázdniny trvajú jeden deň po skončení prvého polroka, a to v nadväznosti na najbližšiu sobotu a nedeľu. 
(5) Jarné prázdniny trvajú týždeň, spravidla v čase od druhej polovice februára do prvej polovice marca tak, aby neboli v tom istom termíne na celom území Slovenskej republiky. 
(6) Veľkonočné prázdniny trvajú dva dni. Začínajú sa vo štvrtok, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a končia sa v nasledujúci utorok. 
(7) Letné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku. 
(8) Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutný čas. 
(9) O mimoriadnom prerušení alebo zmene vyučovania podľa odseku 8 informuje ministerstvo školstva verejnosť prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 
(10) Poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona možno z organizačných dôvodov alebo prevádzkových dôvodov len so súhlasom orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Ak ide o cirkevnú školu, považuje sa za závažný dôvod umožňujúci poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona aj významný cirkevný sviatok. 

 
                                                               § 4 
V období školských prázdnin a počas dní voľna riaditeľ školy a riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia podľa § 113 písm. a) až c) zákona môžu zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia včase mimo vyučovania vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom alebo vedúcim zariadenia školského stravovania môžu zabezpečiť prevádzku školskej jedálne2) okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie. 

 
                                                                § 5 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.