Eva Pacovská, Sila 69, Nové Sady 951 24

      0907745955                           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                  www.szus-pacovska.sk

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE

 

 

 

 

 

            Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.05.2020 č. 2020/12033:2-A2110 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy je mimoriadne prerušenie školského vyučovania v SZUŠ Evy Pacovskej, Nové Sady 176 aj naďalej zachované z prevádzkových a priestorových dôvodov.

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Nové Sady, 01.06.2020                                                             Eva Pacovská

                                                                                                 zriaďovateľ školy

 

 

 

 

 

Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Nové Sady 176, 951 24

 

 

Hodnotenie prospechu v 2.polroku 2019/2020

 

Dokument vychádza z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.

 

Základné princípy hodnotenia

 • zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

 • sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby,

 • motivácia a povzbudzovanie jednotlivých výkonov žiakov individuálnym prístupom,

 • akceptácia jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie.

 Zásady hodnotenia

 • Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas procesu učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať socioekonomické prostredie, v ktorom žiak vyrastá, jeho vekové a individuálne osobitosti a prihliadať na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka.

 • Pri priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.

 • Pri priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.

Získavanie podkladov k hodnoteniu

 • Podklady k priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách najmä prostredníctvom online vyučovania, portfólií žiackych prác, rozhovorov so žiakmi, príp. konzultácií  so zákonnými zástupcami. Podkladmi môžu byť prezentácie, projekty, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

 • Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe písomných skúšok.

 • V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať písomné práce vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy.

 • Po obnovení školského vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do základnej umeleckej školy.

Ukončenie stupňa vzdelania

V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

 • Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.

 • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

Postup do vyššieho ročníka

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený stupňom prospechu neuspokojivý, t.j. nemôže opakovať ročník.

 Forma hodnotenia

 

Prospech žiaka sa pri koncoročnom hodnotení realizuje klasifikáciou známkou alebo slovným hodnotením. Na základe rozhodnutia riaditeľky školy budú jednotlivé predmety po odboroch hodnotené nasledovne:

 

HUDOBNÝ ODBOR

 

- hlavný predmet /nástroj/  klasifikácia známkou

- hudobná náuka                 klasifikácia známkou
- obligátny nástroj 
              - klasifikácia známkou
- štvorručná hra, komorná hra/spev, hra v súbore, hra z listu 
– slovné hodnotenie „absolvoval“ 

 

TANEČNÝ ODBOR

 

- tanečná príprava, kreatívny tanec, klasický tanec, ľudový tanec   klasifikácia známkou

 

-práca v súbore, tanečná prax  slovné hodnotenie „absolvoval“ 

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 

- kresba, maľba  klasifikácia známkou
dekoratívne činnosti, interpretácia a komunikácia umeleckého diela – slovné hodnotenie „absolvoval“ 

 

 LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

 

-dramatická príprava a prednes – klasifikácia známkouDokument prerokovaný pedagogickou radou dňa 06.05.2020.

Nové Sady, 06.05.2020.

Eva Pacovská

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Oznam

 

Vážení rodičia, vážení záujemcovia o štúdium

na Súkromnej základnej umeleckej škole Evy Pacovskej, Nové Sady 176 v šk. roku 2020/2021!

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky

a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl

v čase mimoriadnej situácie

v školskom roku 2019/2020 zverejneného dňa 28.04.2020,

 

určujem termín doručenia vyplnenej prihlášky na štúdium do 15. júna 2020.

Prihlášku na štúdium nájdete na webe našej školy / szus-pacovska.sk /.

Prihlášku je možné zasielať počnúc zverejnením tohto oznamu poštou na hore uvedenú adresu, alebo elektronicky na e-mail adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  ,

 

 

 

Eva Pacovská

riaditeľka ZUŠ

 

 

 

Vážení rodičia a žiaci SZUŠ Evy Pacovskej, Nové Sady 176,


na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR bude vyučovanie v škole
prerušené od 30.3.2020 do odvolania.
Školné za mesiac apríl 2020 prosím neuhrádzajte na účet školy / podľa priebehu
epidémie a usmernení z MŠ SR prípadne aj za máj a jún 2020/. Ak ste tak už urobili,
školné bude prevedené na nasledujúci školský rok.
V prípade nejasnosti nás kontaktujte prostredníctvom našej mailovej adresy:
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Prajem Vám veľa trpezlivosti a pevné zdravie


Eva Pacovská, riaditeľka školy

 

Vitajte na stránkach našej školy

     Cieľom a poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej je umelecké vzdelávanie detí a mládeže , pestovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k hudobnému, dramatickému, tanečnému a výtvarnému umeniu, výchova detí k láske k umeniu a príprava mladých talentov na umeleckú dráhu. Prajem si, aby naši žiaci spoznávali krásu umenia , ktorá sa stane v ich živote zdrojom inšpirácie, radosti a naplnenia.

     Ďakujem učiteľom za ich každodennú prácu, za krásne kultúrne podujatia, ktoré sme v minulom školskom roku dokázali spolu realizovať, ďakujem žiakom za reprezentáciu školy na vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. Už teraz sa teším na množstvo spoločných akcií, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku.

     Mojím želaním je, aby žiaci našej školy aj naďalej s radosťou navštevovali našu školu a aby sme im my všetci s láskou a trpezlivosťou odovzdávali naše vedomosti a skúsenosti. Želám všetkým veľa zdravia, energie a duševných síl pri vštepovaní tajomstva krásna, dobra a umenia našej mladej generácii.

 

Eva Pacovská     

riaditeľka školy   

 

Attachments:
Download this file (usmernenie_ministerky_skolstva.pdf)Usmernenie MŠ SR[ ]863 kB